Pagrindinis

Nuo 2006m. parduodame, montuojame ir prižiūrime nuotekų valymo įrenginius.

Biologinio nuotekų valymo įrenginio kaina 1500 EUR (užsisakant montavimo darbus) keturių asmenų šeimai. 

Susisiekite su mumis telefonu:

Eduardas +370 67314197,

Kęstutis +370 68530012.

Mes randamės Paliūniškio g. 2, Panevėžys.

Buitiniai nuotekų valymo įrenginiai FEL tipo

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. Į įrenginį turi patekti buitinės arba joms artimos nuotekos iš vonios, virtuvės, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų. Negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogų, kiemų, garažų ir kitų nebuitinės paskirties patalpų, vanduo iš baseinų ar kitokių didesnių už 1 m3 talpyklų, cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija, ir panašiai). Buitinių nuotekų valymo įrenginiuose išvalytas vanduo gali būti infiltruojamas į gruntą (per infiltracijos šulinius, filtracijos laukus), nuvedamas į pakelės, melioracijos griovius, išleidžiamas į atvirus vandens telkinius, bei naudojamas antriniam panaudojimui.

Šis nuotekų valymo įrenginys ypatingos eksploatacijos nereikalauja, pakanka 1-4 kartus per metus, priklausomai nuo įrenginio našumo, išvežti  dumblą susikaupusį antrinio nusodintuvo dugne. Įrenginiui po dumblo ištraukimo pilnai funkcionuoti pakanka dumblo, likusio ant bioįkrovos. Dumblo šalinimas atliekamas per aptarnavimo liuko angą. Pirmiausia išjungiama orapūtė, tada atidarius liuko dangtį, reikia atjungti oro tiekimo vamzdį ir jį ištraukti, o dumblas ištraukiamas asenizacinės mašinos pagalba. Be technologinės eksploatacijos, būtini ir periodiniai profilaktiniai nuotekų tvarkymo sistemos darbo patikrinimai (orapūčių, aeracinės sistemos darbo patikrinimas ir pan.). Šių patikrinimų intervalai gali svyruoti nuo 1 iki 4 kartų per mėnesį.

Orapūtė. Tuo atveju, kai orapūtė statoma patalpoje, montuojant oro padavimo vamzdelį nuo orapūtės iki įrenginio, reikia iki minimumo sumažinti oro slėgio nuostolius. Tai daroma mažinant alkūnių skaičių sistemoje. Patalpoje sumontuota orapūtė neturi liestis su siena ar kitokia statybine konstrukcija. Draudžiama orapūtę statyti gyvenamoje patalpoje arba patalpoje, kurioje gali išsiskirti anglies dvideginis (pvz. garaže). Jeigu orapūtė bus montuojama lauke, ji turi būti apsaugota nuo drėgmės, lietaus ir dulkių, tokiu atveju ji bus montuojama specialioje stikloplasčio dėžutėje. Būtina stebėti orapūtės darbą, atsiradus jos gedimams iš karto kreiptis dėl jų pašalinimo. Reikia periodiškai patikrinti, ar ji normaliai dirba (nekaista, švarūs filtrai, nėra vibracijos). Detalesnis orapūtės sudedamųjų dalių bei veikimo principo aprašymas pateikiamas orapūtės naudojimosi instrukcijoje. Oro padavimo linijoje neturi būti oro nutekėjimo. Būtina susipažinti su orapūtės naudojimosi-eksploatacijos instrukcija, kuri pateikiama su orapūtės garantiniu pasu.

ĮRENGINIO PRANAŠUMAI

  • Išvalo iki 98% teršalų;
  • Patvari, lengva  stiklaplasčio konstrukcija, (patogi transportuoti);
  • Išvalytas nutekantis vanduo skaidrus ir bekvapis;
  • Nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
  • Dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
  • Minimalios elektros energijos sąnaudos;

Nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti.

ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS

Įrenginį sudaro centriškai išdėstytos dvi cilindrinės talpyklos su kūginiais dugnais. Vidinė dalis – aeracinė zona (aerotankas), išorinė dalis – antrinis nusodintuvas.

Aeracinė zona – Jos centre įrengtas vertikalusis vamzdis su aeratoriumi. Tiekiant suslėgtą orą iš orapūtės į aeratorių yra pasiurbiamas sutankėjęs veiklusis dumblas iš antrinio nusodintuvo ir dumblo mišinys iš aeracinės zonos. Tokiu būdu sudaromas cirkuliacinis srautas aeracinėje zonoje. Tai leidžia oksiduoti organinius teršalus ne tik veikliuoju dumblu, esančiu skendinčioje būsenoje, bet ir bioplėvele, išsivysčiusia ant bioįkrovos. Be to, cirkuliaciniam srautui tekant žemyn, sumažėja ištirpusio deguonies koncentracija, todėl viršutiniuose bioplėvelės sluoksniuose vystosi ne tik organinių teršalų skaidymo procesai, bet ir nitrifikacijos procesai (amonio azoto suoksidavimas iki nitratų), o apatiniuose sluoksniuose dėl ištirpusio deguonies stokos vystosi denitrifikacijos (deguonies panaudojimas iš nitratų ir nitritų) procesai. To pasekoje azoto koncentracija valytose nuotekose sumažėja apie 50%; įrenginiuose su įprastine veikliojo dumblo sistema azoto koncentracija sumažėja tik iki 20%. Todėl bioįkrova leidžia išvengti denitrifikacijos įtakos (dumblo išplaukimo) antriniame nusodintuve. 

Antrinis nusodintuvas – Veikliojo dumblo mišinys iš aeracinės zonos patenka į antrinio nusodintuvo kūginę dalį, kurioje yra nusėdęs ir sutankėjęs veiklusis dumblas. Filtruojantis dumblo mišiniui per sutankėjusį dumblą sulaikomi ir smulkesni dumblo dribsniai, todėl užtikrinama mažesnė skendinčių medžiagų koncentracija valytose nuotekose. Valytos nuotekos surenkamos į periferinį lataką. Tolygiai latako briaunos apkrovai išlaikyti prie latako pritvirtinama reguliuojama dantyta briauna. Iš latako nuotekos šalinamos vamzdžiu. Periodiškai į nusodintuvo viršų gali iškilti veikliojo dumblo. Jam sulaikyti, kad nepatektų į valytas nuotekas, įrengiama panardinama pertvara. Kai veikliojo dumblo skendinčioje būsenoje koncentracija padidėja iki 6 g/l, dumblo perteklius atsiurbiamas per aeracinės zonos vertikalųjį vamzdį.

ĮRENGINIO IŠVALYMO EFEKTYVUMAS

BNVĮ FEL tipo atitinka Europos Sąjungos Direktyvų Nr. 2006/95/EC, 2004/108/EC ir 89/106/EECreikalavimus elektros prietaisams ir statybos produktams, bei atitinka standarto EN 12566-3+A1:2009„Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas bei sąlygas. BNVĮ FEL tipo buvo bandomi VšĮ techninių bandymų institute (notifikuota įstaiga 1015) Brno m. Čekijos Respublikoje. 2009-12-14 valymo įrenginiams FEL tipo išduoti Strojirensky zkusebni ustav, s.p. sertifikatai Nr. E-30-01123-09, E-30-01129-09, E-30-01130-09, kurių pagrindu yra išrašoma ES atitikties deklaracija, ir įrenginiai ženklinami CE ženklu. Vidutinis metinis išvalymo efektyvumas pagal: BDS5 – 98 %, ChDS – 93 %, SM – 94 %. 2009 metais BNVĮ FEL tipo yra išduotas pramoninio dizaino patentas Nr. 1618.